Projekt „EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystywania OZE, w formie współfinansowania UE.

Dnia 29.12.2016 r. w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy :

Województwem Lubelskim, ul Artura Grottera 4, 20-029 Lublin, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobach:

  1. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego
  2. Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

a

Gminą Turobin, Turobin, ul. Rynek 4 / , 23-465 Turobin, NIP 9181971107 , REGON 950369184 zwaną/-nym dalej „beneficjentem”, reprezentowanym przez:

Eugeniusz Krukowski, Wójt

W/w umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich części wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu określonego we wniosku. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu jest załącznikiem nr 1 do Umowy. Przy wykonywaniu Umowy Beneficjent zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek, w oparciu o Studium wykonalności dla Projektu oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy. Studium wykonalności oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowią odpowiednio załączniki do Umowy. W przypadku dokonania za zgodą Instytucji Zarządzającej zmian w Projekcie w trybie określonym w Umowie, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu, uwzględniając wprowadzone zmiany.

Projekt „EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN”, podzielony jest  na 2 części:

Część I –  Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, wspomagających podgrzewanie wody dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych,

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

262 szt. instalacji kolektorów słonecznych złożonych z 2 kolektorów, w tym:

-  instalacje na dachu - 139 szt.,

- instalacje na elewacji - 93 szt.,

- instalacje na gruncie - 30 szt.,    

205 szt. instalacji kolektorów słonecznych złożonych z 3 kolektorów, w tym: 

-  instalacje na dachu - 124 szt.,

- instalacje na elewacji - 51 szt.,

- instalacje na gruncie - 30 szt.     

Część II  –  Dostawa i montaż kotłowni opalanych paliwem typu pellet.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- 5 kotłowni o mocy 16 kW,

- 20 kotłowni o mocy 24 kW.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 271 738, 61 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 829 194,03 PLN.

Wkład własny Beneficjenta wynosi nie mniej, niż 574 379,10 PLN.

Okres realizacji Projektu ustala się na:

1)            rozpoczęcie realizacji: 2016-04-26

2)            zakończenie rzeczowe realizacji: 2018-10-30

3)            zakończenie finansowe realizacji: 2018- 11-30

Instytucja Zarządzająca może zmienić, w tym przedłużyć terminy realizacji projektu, o których mowa w ust. 1, na uzasadniony wniosek Beneficjenta. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą przed podpisaniem Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

Projekt będzie realizowany przez: Gminę Turobin