W miesiącu grudniu firma NIKMAR Marian Nikanowicz zaczęła realizacje II części projektu tj. montaż kotłowni opalanych paliwem typu pellet, do końca roku zostało wykonanych kilkanaście kotłowni z 25 jakie są planowane. Współpraca na poziomie Gmina – NIKMAR – Beneficjent jest na wysokim poziomie co poświadcza wysokie zadowolenie mieszkańców u których kotłownie zostały już zrealizowane. Zgodnie z umowa zawartą z firma NIKMAR zakończenie realizacji ma oscylować w terminie ostatniego tygodnia stycznia 2018 r. Piece instalowane na terenie  gm. Turobin dostarcza znany wytwórca tego typu urządzeń firma  Krzaczek. Kotły te spełniają najnowsze normy 5 klasy .

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN Część I: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, wspomagających podgrzewanie wody dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych informujemy, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski; Polna 1E/6; 82-500 Kwidzyn.

Wykonawca w dniu 17 lipca 2017 roku wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą, z uwagi na realizację podobnego zadania w innej gminie.

Wobec powyższego przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą został określony na przełom września i października 2017 roku.